Blow Up

Luchtkussen Verhuur

Tel. 06 11 40 87 05

Artikel 1: Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door BlowUP verhuur, nader te noemen: de gebruiker, aan de huurder, nader te noemen: de huurder, gedane aanbiedingen, alsmede op alle door de gebruiker met de huurder gesloten overeenkomsten. Door de huurder gehanteerde andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de gebruiker niet, behoudens indien en voorzover de gebruiker daarmede uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door de gebruiker te eniger tijd toegepast ten voordele van de huurder geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop later te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op door de huurder verstrekte gegevens. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de gebruiker de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, danwel met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt. Dit laatste geldt eveneens in geval opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van de gebruiker.

Artikel 3: Prijzen

De door de gebruiker opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in Euro's exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, vrachtkosten e.d.. Wanneer één of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft de gebruiker het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding (te) voorziene omstandigheden. De gebruiker zal de huurder schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging. De huurder, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de gebruiker de prijs heeft verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij het prijsverhogingen betreft waartoe de gebruiker op grond van wettelijke voorschriften verplicht is.

Artikel 4: Annulering

Annulering van de overeenkomst door de huurder is mogelijk tot 24 uren voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient te geschieden middels aangetekend schrijven. Het moment waarop de gebruiker het aangetekend schrijven ontvangt is beslissend voor het moment van annulering. In geval van annulering is de huurder 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd, behoudens bij annulering tussen de 7e dag en 24 uren voor het moment van uitvoering van de overeenkomst, in welk geval de gebruiker het recht heeft 100% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen. De gebruiker heeft het recht de overeenkomst te annuleren dan wel het tijdstip van verhuur in overleg met de huurder te wijzigen, tot 7 dagen voor het moment waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd. De huurder heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding uit welk hoofde dan ook.

Artikel 5: Termijn/Tijdstip verhuur

Afspraken tussen de gebruiker en de huurder betreffende het moment waarop de huurder over de door hem gehuurde zaken (hieronder in deze voorwaarden tevens te verstaan: anderszins ter beschikking gestelde zaken) kan beschikken, zullen door de gebruiker met de grootst mogelijke zorg in acht worden genomen. In geval van (dreigende) overschrijding zal de gebruiker met de huurder in contact treden teneinde in goed onderling overleg hieromtrent nieuwe afspraken te maken. Wanneer de gebruiker de aldus gemaakte nieuwe afspraken wederom niet in acht neemt heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden en wel twee weken na ontvangst door de gebruiker van een aangetekende sommatie tot nakoming van de overeenkomst, wanneer aan deze sommatie geen gehoor is gegeven. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die het gevolg is van de in dit artikel bedoelde overschrijding.

Artikel 6: Inspectie en reclame

De huurder is gehouden om de aan het verhuurde zaken voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren. Klachten wegens een of meerdere kennelijke gebreken dienen binnen bekwame tijd nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijze ontdekt hadden moeten worden, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking, schriftelijk aan de gebruiker onder opgaven van redenen te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de huurder op het gebrek in de prestatie niet langer een beroep kan doen. Onderbreking van het genot van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, komt niet voor reclame in aanmerking. Reclames betreffende facturen dienen binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht.

Artikel 7: Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht de aan het verhuurde zaken te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze bestemd zijn en daarbij de aanwijzigen van de gebruiker, diens personeel en/of de personen waarvan de gebruiker zich bedient, nauwgezet op te volgen. De huurder is aansprakelijk voor schade die door de huurder danwel door derden wordt toegebracht aan personeel van de gebruiker, aan personen waarvan de gebruiker zich bedient of aan de verhuurde zaken. Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven en niet aannemelijk is dat de huurder kan instaan voor het uitblijven van schade in voormelde zin - dit alles ter beoordeling van de gebuiker - heeft de gebruiker het recht om de verhuurde zaken weer tot zich te nemen en/of af te voeren, zonder dat de aanspraken van de gebruiker op betaling van de overeengekomen prijs daardoor wordt verkort en zonder dat de huurder enige recht op schadevergoeding kan doen gelden. In geval van beschadiging van het gehuurde wordt door de gebruiker de oorzaak van de schade en de gevolgen zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd en aan de huurder bekend gemaakt. Indien de huurder over oorzaak en gevolgen van mening verschilt met de gebruiker dient hij dit met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van de hiervoorgenoemde schriftelijke mededeling schriftelijk aan de gebruiker mede te delen, waarna door de gebruiker een aan een erkend expertisebureau verbonden onafhankelijke schade-expert zal worden aangezocht met het verzoek een voor beide partijen bindend oordeel uit te brengen. De kosten van het rapport komen voor rekening van degene die geacht wordt de schade te hebben veroorzaakt.

Artikel 8: Betaling

De gebruiker behoudt acht het recht voor te verlangen dat de huurder zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, danwel de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooruit voldoet. De huurder zal de totale overeengekomen prijs, of -ingeval van een gedeeltelijke vooruitbetaling- het restant daarvan, naar keuze van de gebruiker, contant danwel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen. Eventuele kortingen moeten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Bij uitblijvende tijdige betaling is de huurder van rechtswege in gebreke zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist. De tengevolge van het in gebreke blijven van de huurder ontstane kosten van invordering, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op minimaal 15% van de openstaande hoofdsom alsmede de daarover verschuldigde rente, zulks met een absoluut minimum van 45 euro.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld, is de gebruiker niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij de huurder als bij derden. De huurder vrijwaart de gebruiker ter zake van eventuele vorderingen van derden. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het door de gebruiker met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.

Artikel 10: Ontbinding

De gebruiker heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddelijke ingang te ontbinden, danwel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten todat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld: 1.Indien de huurder één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt: 2. Indien de huurder in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt: 3. Indien nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd of bemoeilijkt wordt, dan wel (verdere) uitvoering door de gebruiker redelijkerwijs bezwaarlijk is. In geval In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is de gebruiker nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De huurder is gehouden de gebruiker te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derden, die ten gevolge van de ontbinding ontstaan. In geval van ontbinding, als bedoeld in 1 is de huurder gehouden alle reeds door de gebruiker gemaakte kosten terstond te vergoeden en ze verder schadeloos te stellen door betaling van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de gebruiker om volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 11: Geschillen en toepasselijk recht

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen voorzover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtsbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbinnen de gebruiker is gevestigd. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen zulks stelt.